00:00
--:--
25
NKUV
SJRXU
70717
フ一ノ丨フ一丶一丶ノ一一丨丨フ一一丨フ一丨一一フ一一
U+9F0A
NKUV
SJRXU
XMSW
70717

鼊的笔顺图解

共25画笔顺
1横折
2
3
4
5横折
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15横折
16
17
18横折
19
20
21
22竖弯钩
23
24竖折/竖
25

鼊的笔顺写法

"鼊"的字体演变
"鼊"的字形对比

中国大陆宋体

台湾细明体

香港明体

韩国明朝体

"鼊"的基本解释

bì ㄅㄧˋ

 ◎ 古书上说的龟一类的动物:“影蛾池中有~龟。”

"鼊"的详细解释
含"鼊"的成语
含"鼊"的词语